SmokingCelebs.com
Rania Lykoudi

Thanks to Karl for pic 1.
Rania Lykoudi smoking a cigarette